Wystawa Expo 2020, która miała się odbyć w Dubaju, została  przesunięta ze względu na pandemię o rok.

 

 

Jesteśmy zespołem kreatywnym ludzi różnych zawodów, od wielu lat współpracujących z firmami i instytucjami w zakresie fotografii i grafiki oraz publikacji papierowych, elektronicznych i internetowych. Nasz zespół tworzą profesjonalni fotografowie legitymujący się zagranicznymi dyplomami w dziedzinie fotografii reklamowej, doktor sztuki filmowej w dziedzinie fotografii oraz wyspecjalizowani graficy w zakresie projektowania i przygotowania różnorodnych materiałów promocyjnych, reklamowych i wydawnictw książkowych.

Współpracujemy z tłumaczami języków obcych w celu precyzyjnego przedstawienia myśli sformułowanych w języku polskim w przekładzie na języki używane w tych regionach świata, do których chcą dotrzeć nasi klienci. Oprócz najbardziej popularnych języków nowożytnych wydajemy materiały promocyjne w języku arabskim, który jest językiem urzędowym w ponad 20 krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Dostosowaliśmy nasze programy do edycji tekstów w taki sposób, aby zachować poprawność i wysoką jakość przekazu przy alfabecie niełacińskim, którym posługuje się język arabski, wymagającym pisowni od prawej do lewej strony.

Podejmujemy się różnorodnych zadań mających na celu promocję produktów, firm i idei, jak również zadań bardziej artystycznych, polegających na tworzeniu wizji miast, województw, środowiska naturalnego oraz tego stworzonego przez setki lat rękami człowieka.

Fotografie, które tworzymy, a nie tylko wykonujemy, obejmują fotografię studyjną wykonywaną w jednym z najnowocześniejszych studiów w Polsce, za pomocą unikalnych źródeł światła ciągłego często wykorzystywanych w dużych produkcjach filmowych oraz studyjnych lamp impulsowych. Do dyspozycji mamy dziesiątki teł i setki rekwizytów umożliwiających kreację obrazu z produktem, ideą czy postaciami.

Dostosowując się do współczesnych wymagań w dziedzinie fotografii wykonujemy fotografie architektury i przemysłu, tworząc fotografię klasyczną, panoramy fotograficzne, jak również fotografie lotnicze z wykorzystaniem profesjonalnego drona z wymiennymi obiektywami. Operatorem drona jest artysta fotografik posiadający Świadectwo Kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie VLOS.

Operujemy zaawansowanymi technologiami postprodukcji cyfrowej, która w połączeniu z dużymi umiejętnościami warsztatowymi na etapie fotografowania spowodowała, że nasze fotografie zdobywają dziesiątki nagród na konkursach fotografii, zarówno reklamowej, jak i artystycznej.

W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy setki prac dla dziesiątek firm i instytucji. Efektem tych prac był z jednej strony wzrost rozpoznawalności firm, marek i regionów geograficznych, z drugiej zaś – wzrost sprzedaży oferowanych przez nie produktów. Wydawnictwa książkowe, które wykonaliśmy na zamówienie naszych klientów zdobyły szereg nagród na konkursach krajowych i zagranicznych.  

 

We are a creative team of people of various professions, cooperating with companies and institutions with regard to photography and graphic design as well as paper, electronic and internet publications. The team is made up of professional photographers with international degrees in commercial photography, one person with a PhD in Film Art in the field of photography, and graphic artists specialising in the design and preparation of various promotional and advertising materials and book publications.

We work with translators who ensure that ideas formulated in Polish are accurately conveyed in languages used in regions that our clients want to reach. We publish promotional materials not only in the most popular modern languages, but also in Arabic, which is an official language in more than 20 countries in the Middle East and North Africa. We have configured our text editing software so as to ensure the correctness and high quality of content in a non-Latin alphabet used in Arabic and following a right-to-left writing system.

We undertake various tasks aimed at promoting products, companies and ideas as well as artistic actions based on creating visions of cities, provinces, the natural environment as well as the environment created with the human hand over the ages.

The photographs that we create, not just make, include studio photography performed in one of the most modern studios in Poland, by means of continuous light sources, often used in large film productions, as well as impulse lights. We have dozens of backdrops and hundreds of props at our disposal, enabling us to create images with a  product, idea or person.

Responding to modern needs, we take photographs of architecture and industry, creating classic photography, photographic panoramas as well as aerial photographs using a professional drone with replaceable lenses. A drone is operated by a fine art photographer with a Qualification Certificate issued by the Civil Aviation Authority with regard to VLOS operation.

We use advanced digital post-production technologies coupled with practical expertise in taking photos, thanks to which our photographs have won dozens of awards at commercial and artistic photography competitions.

In recent years, we have done hundreds of works for dozens of companies and institutions. These works have resulted in greater brand, company and region recognition, on the one hand, and increased sales of their products, on the other. The book publications we have prepared for our clients have won several awards at national and international competitions.

 

  

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i instytucji wynikającym z planowanej Wystawy EXPO, która będzie miała miejsce w Dubaju w bieżącym roku, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie:

- studyjnej fotografii katalogowej, reklamowej, biznesowej

- fotografii przemysłu i architektury

- fotografii dokumentującej i promującej miasta i obszary pozamiejskie

- reprodukcji dzieł sztuki i obiektów muzealnych

- projektowania graficznego materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych zarówno w zakresie wytwórczości i biznesu, jak również dla promocji miast, gmin i regionów

- tłumaczeń tekstów do wydawnictw na wybrane języki ze szczególnym uwzględnieniem języka arabskiego jako języka oficjalnego organizatorów Wystawy EXPO

- produkcji wydawnictw reklamowych, promocyjnych, w tym również albumowych i książkowych z nadanym numerem ISBN

- wydruków fotografii do celów promocyjnych i wystawienniczych w oparciu o drukarki firmy EPSON spełniające kryteria DIGIGRAPHIE, będącej najlepszą technologią wydruków, zapewniającą kilkudziesięcioletnią trwałość wydrukowanych fotografii

Operujemy zaawansowanymi technologiami postprodukcji cyfrowej, która w połączeniu z dużymi umiejętnościami warsztatowymi na etapie fotografowania spowodowała, że nasze fotografie zdobywają dziesiątki nagród na konkursach fotografii, zarówno reklamowej, jak i artystycznej.

W ciągu ostatnich lat wykonaliśmy setki prac dla dziesiątek firm i instytucji. Efektem tych prac był z jednej strony wzrost rozpoznawalności firm, marek i regionów geograficznych, z drugiej zaś – wzrost sprzedaży oferowanych przez nie produktów. Wydawnictwa książkowe, które wykonaliśmy na zamówienie naszych klientów zdobyły szereg nagród na konkursach krajowych i zagranicznych.

 

 

 

 

 

Responding to the needs of companies and institutions in connection with the planned EXPO  Exhibition that will take place in Dubai, we offer you a wide range of services, including:

- studio photography for catalogues, advertising and business;

- industry and architecture photography;

- photography documenting and promoting cities, regions and non-urban areas;

- reproduction of artworks and museum exhibits;

- graphic design of advertising, promotional and information materials concerning products and business as well as the promotion of cities, municipalities and regions;

- translation of texts for publication in the selected languages, particularly in Arabic – the official language of the organisers;

- production of advertising and promotional publications, including albums and books with an assigned ISBN;

- printing of photographs for promotion and exhibition purposes using EPSON printers meeting the DIGIGRAPHIE standard, providing the best printing technology ensuring a long-lasting durability (dozens of years) of the printed photographs

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strzałka do góry